USLUGE 2018-04-04T19:14:47+00:00

OBLASTI PRAVA

Izrada osnivačkih akata privrednih društava, registracija kod nadležnih organa, izrada odluka privrednih društava i sprovođenje svih promena, savetovanje i pravna priprema za povećanje i smanjenje kapitala, reorganizacije privrednih društava kroz promenu pravne forme i statusne promene, pripajanje, spajanje, odvajanje, pružanje savetodavnih i praktičnih usluga u oblasti organizovanja sednica upravnih odbora i skupština privrednih društava sa izradom odluka i druge prateće dokumetacije.

Obezbeđujemo potpunu uslugu u svim fazama postupka privatizacije, od pripreme ponude za tendere ili pripreme za učestvovanje na aukciji do sprovođenja potrebnih promena u subjektu privatizacije.

Sastavljanje raznovrsnih bankarskih ugovora i pratećih akata, davanje saveta u vezi sa trgovanjem hartijama od vrednosti, postupci pred Komisijom za HOV, krediti, zastupanje banaka i dr. finansijskih društava.

Zastupanje stranaka u svim građanskim i privrednim sporovima, zastupanje u postupcima izvršenja.

Zastupanje stranaka u svim upravnim postupcima pred organima uprave i upravnim sporovima.

Zastupanje stranaka u poreskim postupcima pred Ministarstvom finansija-poreskom upravom, davanje pravnih saveta u vezi sa poreskim obavezama i poreskim sistemom u RS.

Pružanje pravne pomoći u pronalaženju lokacija za investiranje, ishodovanje lokacijskih, građevinskih, upotrebnih i svih drugih potrebnih dozvola od nadležnih organa, izrada ugovora o građenju sa izvođačima i podizvođačima radova.

Sastav i tumačenje svih vrsta ugovora sa akcentom na promet robe (dobara) i/ili usluga, proizvodnju i distribuciji robe (dobara) i/ili usluga, konsultantske usluge, posredovanje i agenturu, poslovno-tehničku saradnju, franšize i zajednička ulaganja, i drugih pravnih akata.

Posredovanje u stečajnim i likvidacionim postupcima, priprema stečajnih i likvidacionih prijava, zastupanja poverilaca i dužnika u svim fazama stečajnih i likvidacionih postupaka.

Izrada akta o sistematizaciji i organizaciji poslova kod poslodavaca, pravilnika o radu, kolektivnih ugovora, ugovora o radu, rešenja kojima se rešava o statusu, pravima ili obavezama zaposlenih, rešavanje viška zaposlenih, zastupanje pred sudovima u radnim sporovima bilo poslodavca, bilo radnika, pravni saveti i usluge zastupanja zaposlenih koji su na bilo koji način oštećeni na radnom mestu, nezavisno od toga da li su dobili otkaz ugovora o radu na nezakonit način, da li su diskriminisani na radu, da li su trpeli mobing na poslu, da li je nastupila povreda na radu, da li su ispunjeni uslovi zaštite na radu.

Zaštita i prenos autoriskih prava, registracija i zaštita prava industrijske svojine (patentno pravo, pravo žiga, pravo zaštite dizajna, pravo zaštite oznake geografskog porekla).

Posredovanje i zastupanje u brakorazvodnim parnicama, porodočnim sporovima i ostavinskim raspravama, izrada testamenata, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o poklonu, bračnih sporazuma.

Odbrana okrivljenih fizičkih lica, zastupanje oštećenih fizičkih i pravnih lica, posebno u krivičnim delima protiv: života i tela; časti i ugleda; polne slobode; porodice; imovine; privrede; zdravlja ljudi; opšte sigurnosti ljudi i imovine; bezbednosti javnog saobraćaja; državnih organa; pravosuđa; javnog reda i mira; pravnog saobraćaja; službene dužnosti; zastupanje privrednih društava u privrednim prestupima pred Privrednim sudom.